ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:8/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/03/2561 11:12:47 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 341 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏฺิบัติการเป็นชำนาญการ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.