ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 10/04/2561 14:05:59 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 334 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.