ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 04/04/2561 10:17:36 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 327 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.(ใบสมัครและแบบประวัติแนบท้ายประกาศ)
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.