ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 28/04/2560 08:52:56 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 90 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม)
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.