ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 20/09/2560 09:58:35 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 386 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.