ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 06/09/2560 12:41:33 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 277 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.