ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 28/09/2560 15:42:59 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 531 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือก ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.