ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2562
  ประจำปี: 2562
  วันที่: 1 กันยายน 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 01/09/2562 11:39:36 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 249 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารวิทยาลัยต่อบุคลากรของวิทยาลัยการพยาบาล หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อ แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ การนับคะแนนผลการเสนอชื่อ และการส่งรูปเล่มแนวทางการบริหารวิทยาลัย
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.