ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 05/01/2560 06:07:54 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 293 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.