ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 15/08/2562 07:19:16 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 172 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (พร้อมแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.