ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4
  ประจำปี: 2558
  วันที่: 17/09/2558
  อัพโหลดเมื่อ: 29/09/2558 14:28:02 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 480 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(เลือกซ่อม)
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.