ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:10
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 21/07/2559 08:31:29 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 804 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการรอบเดือนสิงหาคม 2559
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.