ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2558
  วันที่: 29/09/2559
  อัพโหลดเมื่อ: 04/10/2558 15:42:24 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 346 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศหน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วันเวลาในการลงคะแนนเลือกและการนับคะแนนเลือก
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.