จำนวนข่าวทั้งหมด 31 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี   หัวข้อเรื่อง   วันที่อัพโหลด   ครั้งที่เข้าชม 
  1 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วัน เวลาในการลงคะแนนเลือก และการนับคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 21/04/2560 11:05:02 25
  2 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 21/04/2560 11:00:58 42
  3 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 31/03/2560 13:57:35 94
  4 2560 ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 31/03/2560 13:56:17 50
  5 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(เลือกซ่อมกลุ่มรวม) 29/03/2560 14:54:31 56
  6 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(เลือกซ่อม) 16/03/2560 15:14:46 95
  7 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการงบประมาณและการเงิน) 24/02/2560 10:16:01 134
  8 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 20/02/2560 08:56:03 185
  9 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 20/02/2560 08:51:15 147
  10 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณและการเงิน 20/02/2560 08:47:52 92
  11 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคน 25/01/2560 15:20:05 155
  12 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 25/01/2560 15:15:35 133
  13 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 25/01/2560 15:15:52 235
  14 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณวุฒิด้านกฎหมาย 20/01/2560 13:20:49 76
  15 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 05/01/2560 06:07:54 84
  16 2559 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 28/11/2559 02:35:50 114
  17 2559 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 16/11/2559 07:08:03 133
  18 2559 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ รอบเดือนธันวาคม 2559 11/11/2559 04:30:45 233
  19 2559 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณูโลก จำกัด 21/09/2559 19:36:07 266
  20 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกสหรกร์ออมทรัพย์ครูจำกัด ประจำปี 2560 15/09/2559 03:12:00 220
  21 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2560 25/08/2559 15:53:05 283
  22 2559 ประกาศการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการรอบเดือนสิงหาคม 2559 21/07/2559 08:31:29 617
  23 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากข้าราชการและพนักงาน 22/03/2559 10:36:48 561
  24 2558 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่องการรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 23/12/2558 16:05:05 651
  25 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินให้ตำแหน่งสูงขึ้น 09/12/2558 10:51:37 955
  26 2558 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 09/12/2558 10:31:07 493
  27 2558 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/10/2558 11:54:01 382
  28 2558 ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(เลือกซ่อม) 29/09/2558 14:28:02 354
  29 2558 ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งกรรมการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2559 29/09/2558 14:02:59 312
  30 2558 ประกาศหน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วันเวลาในการลงคะแนนเลือกและการนับคะแนนเลือก 04/10/2558 15:42:24 235
 
หน้าที่ 1 [2