คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 160 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/04/2564 11:46:12 20
  2 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ 07/04/2564 11:45:27 10
  3 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/04/2564 11:44:26 6
  4 2564 - ประกาศแนวทางขั้นตอนการแนะนำตนเอง การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะต่อบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/04/2564 11:43:22 5
  5 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 19/03/2564 13:11:26 75
  6 2564 - แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/03/2564 13:10:25 40
  7 2564 - แบบการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/03/2564 13:09:49 26
  8 2564 - แบบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/03/2564 13:09:05 22
  9 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับคะแนนเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบ จากการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ ๒ ) 22/02/2564 16:12:39 100
  10 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ ๒) 19/02/2564 17:43:22 62
  11 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับคะแนนเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบ 19/02/2564 17:41:38 54
  12 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคะแนนเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบ 19/02/2564 17:41:04 36
  13 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่ได้รับคะแนนเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบ 19/02/2564 17:39:40 40
  14 2564 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เรื่อง ผลการพิจารณากลั่กรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18/02/2564 15:51:16 32
  15 2564 2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคน 15/02/2564 14:55:08 36
  16 2564 1 ประกาศประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 15/02/2564 14:53:14 49
  17 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 12/02/2564 10:35:38 66
  18 2564 2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/02/2564 10:35:10 57
  19 2564 3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 12/02/2564 10:34:34 53
  20 2564 4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/02/2564 10:32:54 45
  21 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะวิทยาการจัดการ แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ 12/02/2564 10:22:44 34
  22 2564 2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ 12/02/2564 10:22:16 31
  23 2564 3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ 12/02/2564 10:20:37 27
  24 2564 4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ 12/02/2564 10:20:08 25
  25 2564 - ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 03/02/2564 15:17:06 80
  26 2564 - แบบการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 03/02/2564 15:16:37 60
  27 2564 - แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 03/02/2564 15:16:20 50
  28 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 03/02/2564 15:12:58 44
  29 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/02/2564 15:12:29 129
  30 2564 1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 03/02/2564 15:12:01 32
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6