จำนวนข่าวทั้งหมด 74 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี   หัวข้อเรื่อง   วันที่อัพโหลด   ครั้งที่เข้าชม 
  1 2561 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เลือกซ่อม(เพิ่มเติม) 20/09/2561 08:54:25 122
  2 2561 ประกาศการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ รอบเดือนสิงหาคม 2561 20/08/2561 12:19:58 292
  3 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วัน เวลาในการลงคะแนนเลือก และการนับคะแนนเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 09/08/2561 02:32:26 296
  4 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 09/08/2561 02:22:54 322
  5 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หน่วยหยั่งเสียง แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนหยั่งเสียง และการประมวลผลการหยั่งเสียง 05/08/2561 08:34:15 218
  6 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 05/08/2561 08:32:21 1275
  7 2561 แบบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23/07/2561 13:16:23 194
  8 2561 แบบการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23/07/2561 13:16:08 146
  9 2561 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23/07/2561 13:15:46 113
  10 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี 15/07/2561 12:00:59 290
  11 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 28/06/2561 13:48:58 181
  12 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 28/06/2561 13:46:25 129
  13 2561 ใบสมัครเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28/06/2561 13:10:37 114
  14 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 11/06/2561 07:52:03 121
  15 2561 ประกาศการรับสมัครฯตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 29/04/2561 10:43:51 248
  16 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 10/04/2561 14:05:59 188
  17 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.(ใบสมัครและแบบประวัติแนบท้ายประกาศ) 04/04/2561 10:17:36 210
  18 2561 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏฺิบัติการเป็นชำนาญการ 24/03/2561 11:12:47 284
  19 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 24/03/2561 11:05:50 275
  20 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่2) 24/03/2561 11:05:37 322
  21 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อ 24/03/2561 11:05:24 194
  22 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การแนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารวิทยาลัย หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อ แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนเสนอชื่อ 24/03/2561 11:05:11 177
  23 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 24/03/2561 11:04:59 164
  24 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 24/03/2561 11:04:44 482
  25 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ รอบเดือนธันวาคม 2560 21/01/2561 13:40:56 303
  26 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือก ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 28/09/2560 15:42:59 415
  27 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 28/09/2560 08:56:16 376
  28 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 22/09/2560 14:13:45 399
  29 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 20/09/2560 09:58:35 321
  30 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2560 ประจำหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20/09/2560 09:55:30 281
 
หน้าที่ 1 [2] [3