จำนวนข่าวทั้งหมด 66 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
1 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เคาน์เตอร์งานวารสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 09/12/2560 09:25:58 11
2 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู มีอุปกณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง 16/11/2560 10:50:33 17
3 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ มิตซูบิชิ จำนวน ๙ เครื่อง) 10/10/2560 16:25:39 27
4 99 ตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู 2 จำนวน 1 งาน 09/10/2560 08:58:51 23
5 99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18/08/2560 17:31:41 39
6 2560 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็วพร้อมทางเดิน จำนวน 1 งาน 17/08/2560 16:03:06 33
7 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 เครื่อง 17/08/2560 12:59:16 33
8 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 12:44:07 38
9 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์การตัดต่อเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง 17/08/2560 12:43:35 30
10 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 เครื่อง 17/08/2560 12:41:31 27
11 2561 คณะวิทยาการจัดการ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด 17/08/2560 12:40:45 36
12 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 เครื่อง 17/08/2560 12:39:39 29
13 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง 17/08/2560 12:39:05 30
14 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง 17/08/2560 12:38:08 29
15 2561 คณะครุศาสตร์ โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย พร้อมเก้าอี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:33 29
16 2561 คณะครุศาสตร์ แผ่นจิ๊กซอว์ปูพื้น สำหรับกีฬายูโด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:04 32
17 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:32:10 34
18 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:44 39
19 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระดานแสดงผลแบบ Active Board พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:26:17 32
20 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยราชถัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:55 31
21 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องกรองน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:39 32
22 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระบบวงจรปิดและเครื่องควบคุม ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:25 29
23 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:10 36
24 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ เครื่อง 17/08/2560 12:56:06 34
25 2561 ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:05:01 27
26 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดรับแขก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:28 24
27 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกเสียงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 10:54:31 35
28 99 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:42:26 28
29 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดสอบ Unconfined Compression Testมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 10:33:33 26
30 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการงานเชื่อม อาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17/08/2560 10:32:43 26
 
หน้าที่ 1 [2] [3