จำนวนข่าวทั้งหมด 64 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
1 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ มิตซูบิชิ จำนวน ๙ เครื่อง) 10/10/2560 16:25:39 2
2 99 ตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู 2 จำนวน 1 งาน 09/10/2560 08:58:51 1
3 99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18/08/2560 17:31:41 16
4 2560 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็วพร้อมทางเดิน จำนวน 1 งาน 17/08/2560 16:03:06 15
5 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 เครื่อง 17/08/2560 12:59:16 15
6 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 12:44:07 15
7 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์การตัดต่อเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง 17/08/2560 12:43:35 12
8 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 เครื่อง 17/08/2560 12:41:31 10
9 2561 คณะวิทยาการจัดการ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด 17/08/2560 12:40:45 11
10 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 เครื่อง 17/08/2560 12:39:39 12
11 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง 17/08/2560 12:39:05 13
12 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง 17/08/2560 12:38:08 11
13 2561 คณะครุศาสตร์ โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย พร้อมเก้าอี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:33 12
14 2561 คณะครุศาสตร์ แผ่นจิ๊กซอว์ปูพื้น สำหรับกีฬายูโด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:04 10
15 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:32:10 13
16 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:44 17
17 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระดานแสดงผลแบบ Active Board พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:26:17 15
18 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยราชถัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:55 14
19 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องกรองน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:39 13
20 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระบบวงจรปิดและเครื่องควบคุม ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:25 14
21 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:10 21
22 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ เครื่อง 17/08/2560 12:56:06 15
23 2561 ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:05:01 10
24 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดรับแขก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:28 9
25 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกเสียงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 10:54:31 17
26 99 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:42:26 13
27 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดสอบ Unconfined Compression Testมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 10:33:33 10
28 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการงานเชื่อม อาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17/08/2560 10:32:43 10
29 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง ๓,๐๐๐ ANSI Lumens พร้อมระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕ เครื่อง 17/08/2560 10:31:31 17
30 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไมรโครโอห์มมิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง 17/08/2560 10:30:45 14
 
หน้าที่ 1 [2] [3