จำนวนข่าวทั้งหมด 186 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
121 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เคาน์เตอร์งานวารสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 09/12/2560 09:25:58 202
122 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู มีอุปกณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง 16/11/2560 10:50:33 213
123 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ มิตซูบิชิ จำนวน ๙ เครื่อง) 10/10/2560 16:25:39 183
124 99 ตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู 2 จำนวน 1 งาน 09/10/2560 08:58:51 228
125 99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18/08/2560 17:31:41 232
126 2560 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็วพร้อมทางเดิน จำนวน 1 งาน 17/08/2560 16:03:06 221
127 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 เครื่อง 17/08/2560 12:59:16 224
128 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 12:44:07 222
129 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์การตัดต่อเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง 17/08/2560 12:43:35 225
130 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 เครื่อง 17/08/2560 12:41:31 212
131 2561 คณะวิทยาการจัดการ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด 17/08/2560 12:40:45 226
132 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 เครื่อง 17/08/2560 12:39:39 232
133 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง 17/08/2560 12:39:05 228
134 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง 17/08/2560 12:38:08 218
135 2561 คณะครุศาสตร์ โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย พร้อมเก้าอี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:33 222
136 2561 คณะครุศาสตร์ แผ่นจิ๊กซอว์ปูพื้น สำหรับกีฬายูโด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:04 221
137 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:32:10 233
138 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:44 222
139 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระดานแสดงผลแบบ Active Board พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:26:17 212
140 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยราชถัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:55 199
141 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องกรองน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:39 217
142 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระบบวงจรปิดและเครื่องควบคุม ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:25 201
143 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:10 200
144 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ เครื่อง 17/08/2560 12:56:06 193
145 2561 ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:05:01 187
146 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดรับแขก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:28 189
147 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกเสียงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 10:54:31 214
148 99 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:42:26 197
149 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดสอบ Unconfined Compression Testมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 10:33:33 196
150 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการงานเชื่อม อาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17/08/2560 10:32:43 183
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7