จำนวนข่าวทั้งหมด 191 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
121 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน 21/01/2561 12:13:43 250
122 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการทางวิชาการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 21/01/2561 12:05:14 231
123 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน 11/01/2561 09:02:42 230
124 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/12/2560 08:42:59 248
125 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56000 บีทียู อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 18/12/2560 09:52:03 250
126 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เคาน์เตอร์งานวารสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 09/12/2560 09:25:58 251
127 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู มีอุปกณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง 16/11/2560 10:50:33 255
128 2561 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ มิตซูบิชิ จำนวน ๙ เครื่อง) 10/10/2560 16:25:39 230
129 99 ตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู 2 จำนวน 1 งาน 09/10/2560 08:58:51 278
130 99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18/08/2560 17:31:41 279
131 2560 กองคลัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็วพร้อมทางเดิน จำนวน 1 งาน 17/08/2560 16:03:06 267
132 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 เครื่อง 17/08/2560 12:59:16 268
133 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 12:44:07 274
134 2561 คณะวิทยาการจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์การตัดต่อเสียงสำหรับห้องวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง 17/08/2560 12:43:35 271
135 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 เครื่อง 17/08/2560 12:41:31 261
136 2561 คณะวิทยาการจัดการ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด 17/08/2560 12:40:45 270
137 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 เครื่อง 17/08/2560 12:39:39 283
138 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง 17/08/2560 12:39:05 277
139 2561 คณะวิทยาการจัดการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง 17/08/2560 12:38:08 274
140 2561 คณะครุศาสตร์ โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย พร้อมเก้าอี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:33 283
141 2561 คณะครุศาสตร์ แผ่นจิ๊กซอว์ปูพื้น สำหรับกีฬายูโด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:27:04 272
142 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:32:10 282
143 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:44 273
144 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระดานแสดงผลแบบ Active Board พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:26:17 258
145 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยราชถัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:55 251
146 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่องกรองน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:39 270
147 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระบบวงจรปิดและเครื่องควบคุม ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:25 250
148 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:25:10 251
149 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ เครื่อง 17/08/2560 12:56:06 239
150 2561 ชุดเครื่องเสียงประกอบห้องประชุมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 12:05:01 235
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7