จำนวนข่าวทั้งหมด 186 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
151 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง ๓,๐๐๐ ANSI Lumens พร้อมระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕ เครื่อง 17/08/2560 10:31:31 187
152 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไมรโครโอห์มมิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง 17/08/2560 10:30:45 202
153 2561 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ประจำโงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:31:16 172
154 99 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ เครื่อง 17/08/2560 10:29:45 149
155 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า Arbitrary Function Generators มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ เครื่อง 17/08/2560 10:28:58 182
156 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดสอบประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 16:09:06 163
157 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ PID มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 10:26:25 170
158 2561 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:21:21 180
159 2561 กองพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 09:03:07 187
160 2561 กองพัฒนานักศึกษา โพเดี่ยมพร้อมเครื่องขยายเสียง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ชุด 17/08/2560 09:02:15 176
161 2561 กองพัฒนานักศึกษา ลำโพงเคลื่อนที่และไมโครโฟน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ชุด 17/08/2560 09:01:33 180
162 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในน้ำ , แท่งเรซิน หรืออะคริลิคและน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:06:57 178
163 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 18/08/2560 11:04:02 186
164 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดปั้มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:06:09 151
165 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องย่อยตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ซีโอดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:05:43 174
166 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องทดสอบการตกตะกอนของน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 18/08/2560 11:03:18 183
167 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องให้ความร้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:05:02 174
168 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดตะแกรงกรองสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:04:37 171
169 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องดูดควันพร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:04:18 176
170 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นตะแกรงวางของสแตนเลส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:03:56 174
171 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตู้แช่เค้ก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:03:28 165
172 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องปั่นสำหรับทำอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:02:57 181
173 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดทดลองการหาความเร็วของเสียงในอากาศที่เป็นฟังก์ชั่นของอุณหภูมิเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:02:30 176
174 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องขัดชิ้นงานละเอียด ชนิดสองหลุมขัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:01:38 189
175 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดทดลองไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 16/08/2560 23:55:17 171
176 2561 สำนักงานอธิการบดี รถกระเช้าบุคคลแบบเข็น ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ คัน 16/08/2560 23:27:08 179
177 2561 กองคลัง ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 16/08/2560 23:29:37 169
178 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 13:05:17 169
179 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีชั้นบนโต๊ะ พร้อมอ่างล้างและชุดแขวนหลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:16:18 181
180 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เครื่องเขย่าสารในงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:14:45 178
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7