จำนวนข่าวทั้งหมด 191 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
151 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชุดรับแขก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 16:24:28 242
152 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกเสียงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด 17/08/2560 10:54:31 263
153 99 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:42:26 243
154 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดสอบ Unconfined Compression Testมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 10:33:33 246
155 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการงานเชื่อม อาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17/08/2560 10:32:43 231
156 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง ๓,๐๐๐ ANSI Lumens พร้อมระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕ เครื่อง 17/08/2560 10:31:31 233
157 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไมรโครโอห์มมิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง 17/08/2560 10:30:45 253
158 2561 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ประจำโงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:31:16 226
159 99 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ เครื่อง 17/08/2560 10:29:45 196
160 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า Arbitrary Function Generators มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ เครื่อง 17/08/2560 10:28:58 231
161 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดสอบประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 16:09:06 210
162 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ PID มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 10:26:25 221
163 2561 โรงเรียนสาธิตฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 เครื่อง 17/08/2560 10:21:21 224
164 2561 กองพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 17/08/2560 09:03:07 232
165 2561 กองพัฒนานักศึกษา โพเดี่ยมพร้อมเครื่องขยายเสียง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ชุด 17/08/2560 09:02:15 225
166 2561 กองพัฒนานักศึกษา ลำโพงเคลื่อนที่และไมโครโฟน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ชุด 17/08/2560 09:01:33 226
167 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในน้ำ , แท่งเรซิน หรืออะคริลิคและน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:06:57 233
168 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 18/08/2560 11:04:02 233
169 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดปั้มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:06:09 201
170 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องย่อยตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ซีโอดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:05:43 213
171 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องทดสอบการตกตะกอนของน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 18/08/2560 11:03:18 234
172 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องให้ความร้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:05:02 220
173 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดตะแกรงกรองสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:04:37 219
174 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องดูดควันพร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:04:18 228
175 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นตะแกรงวางของสแตนเลส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:03:56 227
176 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตู้แช่เค้ก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:03:28 211
177 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องปั่นสำหรับทำอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:02:57 234
178 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดทดลองการหาความเร็วของเสียงในอากาศที่เป็นฟังก์ชั่นของอุณหภูมิเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 17/08/2560 00:02:30 232
179 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องขัดชิ้นงานละเอียด ชนิดสองหลุมขัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 17/08/2560 00:01:38 236
180 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดทดลองไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด 16/08/2560 23:55:17 220
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7