จำนวนข่าวทั้งหมด 191 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
181 2561 สำนักงานอธิการบดี รถกระเช้าบุคคลแบบเข็น ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ คัน 16/08/2560 23:27:08 222
182 2561 กองคลัง ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด 16/08/2560 23:29:37 229
183 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 13:05:17 222
184 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีชั้นบนโต๊ะ พร้อมอ่างล้างและชุดแขวนหลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:16:18 221
185 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เครื่องเขย่าสารในงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:14:45 221
186 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กล้อง Total station พร้อมอุปกรณ์วัดระยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:14:09 224
187 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:09:01 221
188 2560 กองพัฒนานักศึกษา ตารางแสดงวงเงินวิทยุสื่อสาร 16/08/2560 11:50:16 199
189 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า๑๘.๕นิ้ว) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 15/08/2560 15:48:18 214
190 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อฝาข้างเหล็กปั๊มรู สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๘๐ คู่ โดยวิธีตกลงราคา 15/08/2560 08:19:13 221
191 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่ราคากลางของศูนย์ไอที 08/08/2560 15:29:47 247
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7