ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 05/03/2563 15:53:46 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.