ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 26/02/2563 08:18:56 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี วท.205 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.