ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:12
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 20/03/2563 14:23:33 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารทีปวิชญ์ ส่วนสำนักงานอธิการบดี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.