ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:28
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันที่ 5 กันยายน 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 10/01/2563 11:12:56 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.