ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 29/10/2562 07:58:15 โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 33 รายการ จำนวน 1 ชุด
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.