ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:8
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 15/03/2563 13:20:05 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.