ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:21
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 09/03/2562 14:29:50 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.