ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2562
  วันที่: 19 พฤศจิกายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 17/01/2562 17:21:27 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างโดมลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.