ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:35
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 06/07/2561 13:42:50 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.