ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:5
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 09/02/2564 11:35:13 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้น และหลังคา อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.