อธิการบดี
 

 

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติการศึกษา
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2523
    - วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2531
    - Ph.D.(Soil Science), University of Newcastle Upon Tyne,
ประเทศสหราชอาณาจักร พ.ศ.2548
 
    ประสบการณ์การทำงาน 
1. พ.ศ. 2524  หัวหน้าโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
2. พ.ศ. 2531  หัวหน้าโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่  วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี

3. พ.ศ. 2536  หัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร

4. พ.ศ. 2548  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. พ.ศ. 2556  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. พ.ศ. 2557  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ชั้น ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  เมื่อ  พ.ศ. 2552

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
พ.ศ. 2549-2557  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายการจัดการโซ่อุปทานอาหาร ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1
พ.ศ. 2549-2554  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
พ.ศ. 2550-2551  รองหัวหน้าโครงการการประเมินผลการจัดรูปที่ดิน
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2550-2551 กรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทงานจัดรูปที่ดินในเขต
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2550-2551  กรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2550-2552  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRUBI)
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2551-2554  กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน  กรรมการที่ปรึกษาโครงการตลาดสีเขียว จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2553-2554  รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยจากสารพิษ ภาคเหนือตอนล่าง
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน  ประธานเครือขายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน  กรรมการบริหารสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  ประธานที่ประชุมเครือข่ายคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ วุฒิสภา
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) ภาค 3
   
   
   
   
สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU