ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2564

Social Share

Leave a Reply