เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th/ บัณฑิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 #ฝึกซ้อมเพียง 2 วัน ( 12-13 ธันวาคม 2566 ) #วันรับจริง

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

#ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 2 รอบ คือ • วันพุธที่ 27 กันยายน

Read more

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการพิชิตข้อสอบ (ติวสอบท้องถิ่น) ใน โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่าย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการพิชิตข้อสอบ (ติวสอบท้องถิ่น) ใน โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่าย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ฟังการบรรยายและการแนะแนวข้อสอบ ประกอบด้วย ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00

Read more

กองนโยบายและแผน ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI))

กองนโยบายและแผน ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI))

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 5 ผ่านการประเมินระดับ “ผ่านดี” อยู่ในอันดับ 4 จาก สถาบันอุดมศึกษา 87 แห่งทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 5 ผ่านการประเมินระดับ “ผ่านดี” อยู่ในอันดับ 4 จาก สถาบันอุดมศึกษา 87 แห่งทั่วประเทศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลคะแนน

Read more

ยอดนักศึกษาทะลุ400กว่าคน ผู้สนใจก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดโอกาสด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวนผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 471 คน

#ยอดนักศึกษาทะลุ400กว่าคน ผู้สนใจก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดโอกาสด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวนผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 471 คน #ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/Yql7d สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทุกคน ต้องทำการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ https://reg.psru.ac.th/reg2018/ ชำระค่าแรกเข้า 2,300

Read more

ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส.

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส. โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2566 วิธีการสมัคร/เสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ Scan QR Code พร้อมแนบแบบรับรองการสมัคร ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 26

Read more

ขยายเวลารับสมัครนักวิ่ง จนถึง 11 สิงหาคม 2566 #รีบสมัครด่วน เดิน-วิ่งการกุศล “Together Run #2”

ขยายเวลารับสมัครนักวิ่ง จนถึง 11 สิงหาคม 2566 #รีบสมัครด่วน เดิน-วิ่งการกุศล “Together Run #2” กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 / จุดเริ่มต้น/เส้นชัย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ อ.เมืองฯ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เราคืออันดับ 1 โดยติดอยู่ในกลุ่ม TOP 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) คะแนน 4.81

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เราคืออันดับ 1 ใน TOP 5 ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) คะแนน 4.81 CHE QA ONLINE SYSTEM

Read more

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565

ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 1. นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย 2. นายธราพงศ์ สุเทียนทอง 3. ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล 4. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี 5. นางสรินรัตน์ สกุลเกิดรุ่งโรจน์ 6. นายพินิจ บุญโสภา 7.

Read more