คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

📣📣คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
🔰เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565🔰
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
– สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
– สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
– วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ
– วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
– วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
– สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
🔸รอบแรก🔸 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
▶️ ผ่านระบบออนไลน์ https://reg.psru.ac.th

▶️สมัครได้เลย เริ่มเปิดระบบ วันที่ 1 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2564 นี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 🌐https://reg.psru.ac.th/reg2018/

รายละเอียดเพิ่มเติม 055-267050 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

Social Share

Leave a Reply