Walk in PSRU’66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ / ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566

Walk in PSRU’66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ / ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566
📝สมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

📌เอกสารแนบการสมัครเรียน ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ฉบับ 3. สำเนาใบ ปพ.1 ที่มีวันอนุมัติจบ (ใบเกรด) 2 ฉบับ 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 5. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ 2 ฉบับ

💵ค่าสมัครเรียน 250 บาท (เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทันที

📲สอบถาม 055-267050 , 061-9128976 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply