ยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#เสียงตอบรับจากมหาชน

▪️ ยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ 20 มิ.ย. 66 รวมกาซะลองช่อใหม่ ทั้งสิ้น 3,965 คน

#เพราะเราคือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนวัตกรรม

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

#psruok

Social Share

Leave a Reply