ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565

ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

1. นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย
2. นายธราพงศ์ สุเทียนทอง
3. ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
4. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี
5. นางสรินรัตน์ สกุลเกิดรุ่งโรจน์
6. นายพินิจ บุญโสภา
7. นายปิยะ เจริญเวชรักษ์
8. นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์
9. นางจันทร์ฉาย ชมภูศรี
10. นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย
11. ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ
12. นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์
13. นางสาวจุฑามาศ หลำคำ

ประเภทผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ มหาวิทยาลัย

1. นายเอกณรินทร์ ใจมะโน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ปานทุ่ง
3. ร้อยตรีพิสิษฐ์ เนียมก้อน

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801

Social Share

Leave a Reply