อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
▪️ ในโอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตรนำ คณะกรรมการตัดสิน
และคณะกรรมการจัดการประกดวาดภาพยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประจำปี 2562 หัวข้อ “การอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งมรดกโลกโดยเยาวชน” และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564 หัวข้อ “บ้านเชียง : มรดกโลกในมือเยาวชน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพที่ชนะเลิศการประกวด ฯ
โดยเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
▪️ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสินค้าชุมชนพิษณุโลก ในโอกาสนี้ด้วย
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

Social Share

Leave a Reply