มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 5 ผ่านการประเมินระดับ “ผ่านดี” อยู่ในอันดับ 4 จาก สถาบันอุดมศึกษา 87 แห่งทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 5 ผ่านการประเมินระดับ “ผ่านดี” อยู่ในอันดับ 4 จาก สถาบันอุดมศึกษา 87 แห่งทั่วประเทศ
▪️ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก ป.ป.ช.
✅ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลคะแนน 96.16 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ : ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จากสถิติที่ผ่านมาในปี 2565 ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม +7.58 คะแนน
✅สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 10 อันดับคะแนนสูงสุด
1️⃣ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 98.37 คะแนน
2️⃣ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 97.78 คะแนน
3️⃣ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 96.38 คะแนน
4️⃣ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 96.16 คะแนน
5️⃣ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 95.78 คะแนน
🤍💚💚🤍🤍💚 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply