การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital

การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้Up skill-Re skill หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาทักษะความรู้ และสามารถยกระดับการทำงานในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย กำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 (จำนวน 2 วัน) ผ่านทางระบบ Zoom เวลา 08.30-16.30 น.

ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตร (Certificate) รับรองจากมหาวิทยาลัย จำนวน 12 ชั่วโมง

ช่องทางเข้าร่วมอบรม วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

Topic 1: “ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Cyber Security”

วิทยากรโดย นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9691872919?pwd=U2F0NFdidTd4bCtsZ2QwYThXM25mdz09

Meeting ID: 969 187 2919
Passcode: 055267200

ช่องทางเข้าร่วมอบรม วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

Topic 2 : “เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล”

วิทยากรโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9691872919?pwd=U2F0NFdidTd4bCtsZ2QwYThXM25mdz09

Meeting ID: 969 187 2919
Passcode: 055267200

รับเกียรติบัตรออนไลน์

ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ ทั้ง 2 วัน

Social Share

Leave a Reply