PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1

PSRU Cyber Hackathon 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1
▪มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทผู้ให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จัดโครงการ “PSRU CYBER HACKATHON 2023” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 โอกาสนี้ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องและเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ผลักดันให้ประเทศไทยมีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและตลาดแรงงาน
#สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💚🤍

Social Share

Leave a Reply