มุทิตาจิต 102ปี คนดีศรีพิบูล ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สโมสรบุคลากร (สบพ.) และ สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (สพง.)
จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “มุทิตาจิต 102 ปี คนดีศรีพิบูล” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (12 ก.ย. 66)
เพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้
▪ รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
▪ ผศ.ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
▪ ผศ.ปราณี ซื่ออุทิศกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
▪ ผศ.โสรัจ วรชุม อินเกต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
▪ รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน คณะครุศาสตร์
▪ อ.สมศรี ทาสุทะ คณะครุศาสตร์
▪ รศ.ดร.เดชน์ คงอิ่ม คณะครุศาสตร์
▪ ผศ.จงกล เพชรสุข คณะวิทยาการจัดการ
▪ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ คณะพยาบาลศาสตร์
▪ นายนิธิศ ปรุงศักดิ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ.
▪ นางวรรณา แก้วเขียวเหลือง กองนโยบายและแผน สนอ.
▪ นายเฉลิม บัวแก้วเทศ กองกลาง สนอ.
▪ นายปรารถนา ภู่เสือ กองกลาง สนอ.
▪ นางซ้อน เอมห้อง กองพัฒนานักศึกษา สนอ.
▪ นางละเอียด คุ้มแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 💚🤍

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply