ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีท่านใหม่

#ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีท่านใหม่
▪️ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)
ทั้งนี้ ตามคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (9/2566) เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
💚🤍💚
#งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร

Social Share

Leave a Reply