ปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีใหม่

👉สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปรับโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบใหม่ #พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมสานงานต่อ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่
-งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร
-งานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
-งานบริหารกลางและบริหารสินทรัพย์
-งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
-งานนโยบายและยุทธศาสตร์
-งานงบประมาณ
-งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
-งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
-งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
-งานอัตรากำลังและสวัสดิการ
-งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-งานวินัยและนิติการ
-งานพัฒนาทักษะชีวิต
-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
-งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัสดุ

Social Share

Leave a Reply