คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
( Asst.Prof. Chumpol Semakhun, Ph.D.)

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9339
เบอร์มือถือ : 081-8885408 
อีเมล : dr.chumpol@psru.ac.th
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
( Asst.Prof. Pitak Yoomee, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9333
เบอร์มือถือ : 081-707-6898
อีเมล : p_yoomee@psru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ
( Assoc.Prof. Niwat Pattana, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9311
เบอร์มือถือ : 091-839-9664
อีเมล : niwat.p@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
( Asst.Prof. ฺBuncha Srisombut, Ph.D.)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9344
เบอร์มือถือ : 092-561-9355
อีเมล : cha_sri@psru.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
( Assoc.Prof. Chot Bodeerat, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8388
เบอร์มือถือ : 087-313-7256
อีเมล : chotbodeerat@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
( Asst.Prof. Thanasarn  Phengphum, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8377
เบอร์มือถือ : 093-035-5565
อีเมล : thanasarn@psru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
( Asst.Prof. Chartchay Junprateep, Ph.D.)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9323
เบอร์มือถือ : 086-306-2386
อีเมล : chartchay.j@psru.ac.th
นางสาวพนาวัน เปรมศรี
( Miss Panawan  Premsri)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8322
เบอร์มือถือ : 095-297-9294
อีเมล : premsri252057@psru.ac.th
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
( Asst.Prof.Act.SubLt. Patipan Nundakwang, Ph.D.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9324
เบอร์มือถือ : 089-7018885
อีเมล : patipan.n@psru.ac.th
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา
( Asst.Prof. Piyawan Supavititpatana, Ph.D.)
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 5212
เบอร์มือถือ : –
อีเมล : psupavititpatana@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา  สำรวยรื่น
ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 055-230597
อีเมล : buncha2510@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 055 -267080
อีเมล : Utaiwan.c@psru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267124 
อีเมล : Sanit17@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267087
อีเมล : ntuptim@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267103 055-257102
อีเมล : ms.psru@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267054
อีเมล : chutiphon@psru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  วงษ์วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ :055-267000 ต่อ​ 2210
อีเมล : kampanart.fnp@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ตำแหน่ง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :  08-9895-3205
อีเมล : drchom9@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267038
อีเมล : T.srithawirat@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สนธยา สาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267224
อีเมล : cha_sri@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี  บดีรัฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-230596
อีเมล : supattra.c@psru.ac.th
อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267200
อีเมล : limceprapan@gmail.com
อาจารย์พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267124
อีเมล : phuntida_nk@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา  อินทะพันธุ์
(Asst.Prof.Thipsuda Inthaphan)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 1300
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1972-2289
e-Mail : thipsuda.i@psru.ac.th
นางปาริชาติ  อินทรพุก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267041
อีเมล : parichat@psru.ac.th