ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
( Asst.Prof. Chumpol Semakhun, Ph.D.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9339
เบอร์มือถือ : 081-8885408 
อีเมล : dr.chumpol@psru.ac.th

 

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000