คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
( Asst.Prof. Chumpol Semakhun, Ph.D.)

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9339
เบอร์มือถือ : 081-8885408 
อีเมล : dr.chumpol@psru.ac.th
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
( Asst.Prof. Pitak Yoomee, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9333
เบอร์มือถือ : 081-707-6898
อีเมล : p_yoomee@psru.ac.th
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ
( Assoc.Prof. Niwat Pattana, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9311
เบอร์มือถือ : 091-839-9664
อีเมล : niwat.p@psru.ac.th
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
( Asst.Prof. ฺBuncha Srisombut, Ph.D.)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9344
เบอร์มือถือ : 092-561-9355
อีเมล : cha_sri@psru.ac.th
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
( Assoc.Prof. Chot Bodeerat, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8388
เบอร์มือถือ : 087-313-7256
อีเมล : chotbodeerat@psru.ac.th
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
( Asst.Prof. Thanasarn  Phengphum, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8377
เบอร์มือถือ : 093-035-5565
อีเมล : thanasarn@psru.ac.th
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
( Asst.Prof. Chartchay Junprateep, Ph.D.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9323
เบอร์มือถือ : 086-306-2386
อีเมล : chartchay.j@psru.ac.th
นางสาวพนาวัน เปรมศรี
( Miss Panawan  Premsri)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8322
เบอร์มือถือ : 095-297-9294
อีเมล : premsri252057@psru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
( Asst.Prof.Act.SubLt. Patipan Nundakwang, Ph.D.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9324
เบอร์มือถือ : 089-7018885
อีเมล : patipan.n@psru.ac.th