ผู้กู้รายเก่า (รหัส 60-63 ) ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง รอบที่ 2 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ผู้กู้รายเก่า (รหัส 60-63) ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสา รอบที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรอกข้อมูลคลิก link >>  https://forms.gle/nLBgZLViE6C5Fcdu8
  2. อัพโหลดไฟล์กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
  3. นักศึกษาจะต้อง login ด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลได้
  4. กรณีมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหลายแผ่นให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์เดียวกันก่อนทำการอัพโหลดไฟล์นามสกุล .pdf
  5. ขนาดไฟล์ที่อัพโหลดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น!

หมายเหตุ

1.นักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบสามารถอบรมออนไลน์ของกองทุนฯ ได้ที่ >> https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903

2.สำหรับนักศึกษาที่ส่งกิจกรรมจิตอาสามาในรอบที่ 1 จำนวนกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบ 36 ชั่วโมงสามารถอัพโหลดข้อมูลมาใหม่ได้เลย

3.นักศึกษาที่ทำกิจกรรมจิตอาสาถูกต้องและครบ 36 ชั่วโมงแล้วไม่ต้องอัพโหลดข้อมูลใหม่

Leave a Reply