โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน

วันที่ดำเนินการ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)

Link รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม GCE1 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)

เรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก PSRU Digital

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อรับรางวัลและสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย! พร้อมติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวทางด้านดิจิทัล และการจัดอบรมหลักสูตรที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก PSRU Digital

2. ลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเข้ารับการทดสอบ Google Certified Educator level 1 ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานดำเนินงาน

Organization

organ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

organ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

organ 3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

organ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

organ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

organ 6

บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

หลักการและเหตุผล

Principle and Reasons

        ในช่วงต้นปี 2564 มีรายงานเกี่ยวกับสถิติการใช้โทรศัพท์มือถือถูกใช้ไป 5.22 พันล้านคนทั่วโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 66.6 ของประชากรโลก และตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นมา มีจำนวนผู้ใช้อุปกรณ์พกพาเพิ่มขึ้น 1.8% (93 ล้านคน) ในขณะที่จำนวนการเชื่อมต่อมือถือทั้งหมดเพิ่มขึ้น 72 ล้าน (0.9 เปอร์เซ็นต์) คิดเป็น 8.02 พันล้านเมื่อต้นปี 2564 และนอกจากนี้ในเดือนมกราคม 2564 จำนวนประชากร 4.66 พันล้านคนทั่วโลกมีสถิติการใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 316 ล้านคน (7.3 เปอร์เซ็นต์) จากปี 2019 อัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกตอนนี้สูงถึง 59.5% ในทางกลับกัน COVID-19 มีผลกระทบอย่างมากต่อการรายงานจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นเป็น 4.20 พันล้านคนทั่วโลก โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 13% จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันมีสัดส่วนมากกว่า 53% ของประชากรโลก

        นอกจากนี้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผู้รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขในหลายประเทศพิจารณาการปิดสถานศึกษา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อนักเรียนเกือบ 1.6 พันล้านคนรวมถึงประเทศไทยด้วย ในขณะที่การแพร่ระบาดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ระบบการศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทาย หน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยี เพื่อให้การศึกษาตามหลักสูตรและการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคนมีความต่อเนื่อง โดยประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนรู้ทางไกลถูกกำหนดจากความพร้อมของเทคโนโลยี หลักสูตรและเนื้อหาสนับสนุน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่บ้าน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล

        ด้วยเหตุนี้ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา และหน่วยงานร่วมดำเนินการประจำภูมิภาคจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน เพื่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับโครงการ

About

Speaker 1

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ภูมิภาคละ 200 – 250 คน รวม 800 – 1,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมอุดมปัญญา ตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

งบประมาณ

เป็นการให้บริการวิชาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการ

Schedule

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Brenden Legros

การบรรยายหัวข้อ การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน โดยวิทยากรจาก
- คณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- วิทยากรจากหน่วยงาน/สถาบันร่วมดำเนินงาน

Hubert Hirthe

การใช้งาน Google Workspace for Education และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจาก
- Google Certified Trainer จากบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
- รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

Cole Emmerich

พักกลางวัน

Jack Christiansen

การใช้งาน Google Workspace for Education และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) โดยวิทยากรจาก
- Google Certified Trainer จากบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
- รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

Brenden Legros

การใช้งาน Google Workspace for Education และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) โดยวิทยากรจาก
- Google Certified Trainer จากบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
- รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

Cole Emmerich

พักกลางวัน

Jack Christiansen

การเข้ารับการทดสอบ Google Certified Educator
- การเข้ารับการทดสอบ Google Certified Educator ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- การประเมินผล
ลงทะเบียนอบรม

registerเครือข่ายของเรา

Community

PSRU Digital University

ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งส่งเสริมการสร้างกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ตลอดจนระบบนิเวศในการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม พร้อมติดตามตำแหน่งงานในแวดวงไอที ข่าวสารและ Event เพื่อคนดิจิทัล