“ร่างเกณฑ์ฯ” คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ พ.ศ.2564

อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 ณ ห้องปะชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 โดยใน ปีนี้นอกจากจะมีการยกย่องผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว ยังมีการประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล หรือหน่วยงานผู้กระทำคุณประโยชน์อันดีงามให้กับมหาวิทยาลัย อันเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลอื่นได้เจริญรอยตามต่อไป โดยภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ที่ระลึกภายใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งนับเป็นวันครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply