#ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪ การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่
▶ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
▶ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอผ่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
▶ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอผ่านประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
▶ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอผ่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
▶ คณาจารย์และบุคลากร มรพส. ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

#ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถส่งเอกสารการเสนอชื่อฯกำหนดด้วยตนเอง ในวันที่ 4 – 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น – 16.30 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ ณ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

▪ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก shorturl.asia/wE2Cx

Leave a Reply