ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีเข้าทำการประเมินการสอนออนไลน์

นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์
ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้

นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี
สามารถเข้าประเมินได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565
 

เข้าสู่ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ คลิกที่นี่

Social Share

Leave a Reply