ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565📮📭 จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน #ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565
❗️❗️มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้ ❗️❗️
😊 รีบดำเนินการเข้าประเมินนะคะ😊

🖖ระบบประเมินการสอนออนไลน์ http://assess.psru.ac.th/

Social Share

Leave a Reply